Aktualności

Śniadanie biznesowe „Zagrożenia w Biznesie”

Ostatniego dnia lipca odby?o si? pierwsze ?niadanie biznesowe zorganizowane przez MKS Mied? Legnica S.A. we wspó?pracy z Legnickim Klubem Biznesu. Pierwsze spotkanie cyklu, na które do hotelu „S?kowski” licznie przybyli legniccy przedsi?biorcy, dotyczy?o tematyki zagro?e? w biznesie.

Podczas spotkania Pan Marcin Kubica z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. ?ebek i Wspólnicy S.K. przeprowadzi? bardzo ciekaw? prelekcj?, w której poruszy? m.in. takie tematy jak:

  • Jak zabezpieczy? firm? na okoliczno?? ?mierci przedsi?biorcy lub jednego ze wspólników?
  • Wielopokoleniowa firma rodzinna – jak korzystnie i zgodnie z prawem przekaza? maj?tek przysz?ym pokoleniom?
  • ?ród?a i metody pozyskania ?rodków na sp?at? spadkobierców? Jak i dlaczego warto spisa? testament?
  • Co to jest zapis windykacyjny i w jakim momencie prowadzenia firmy warto go zastosowa??
  • Jak najkorzystniej zabezpieczy? firm? na okoliczno?? kolejnych kryzysów?
  • Kiedy dziedziczymy d?ugi spadkowe, jakie s? tego konsekwencje i jak ich unikn??
  • Jaka forma dzia?alno?ci gospodarczej jest najkorzystniejsza dla Twojego biznesu
  • Sukcesja indywidualnej dzia?alno?ci gospodarczej – czy to mo?liwe?

Podczas spotkania Pan Rados?aw Rogiewicz reprezentuj?cy MKS Mied? Legnica S.A. zaprezentowa? za?o?enia powstaj?cego Klubu Biznesu Miedzi Legnica oferuj?cy oprócz nowej ofert? sponsorskiej tak?e wiele innych mo?liwo?ci integracji ?rodowiska biznesowego wokó? klubu Mied? Legnica.

CAM00183