Podstawowe informacje o Legnickim Klubie Biznesu

Legnicki Klub Biznesu jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. Klub reprezentuje interesy przedsiębiorców z Legnicy i najbliższych okolic poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność Klubu reguluje STATUT.


Warunki członkostwa w Legnickim Klubie Biznesu

Klub zrzesza przedsiębiorców z Legnicy i najbliższych okolic. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w Uchwale przyjętej większością głosów.

Pobierz deklarację przystąpienia do Klubu: DOC lub PDF.

Członkostwo w Klubie wiąże się z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w kwocie 250 zł oraz opłacania miesięcznych składek członkowskich w wysokości 50 zł.


Przynależność do innych organizacji

Legnicki Klub Biznesu jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP jest siecią organizacji MSP w Polsce, powołaną w celu wzajemnego wspierania swoich działań. Członkowie Zarządu Legnickiego Klubu Biznesu są Rady Organizacji ZPP.


Celem działania ZPP jest:

  • Działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
  • Reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego.
  • Rozwój i współpraca – ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości  rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy. Systematycznie oddajemy kolejne narzędzia, które mają zwiększać nasze możliwości biznesowe i ułatwiać nam prowadzenie naszych firm
  • Dostarczamy zrzeszonym firmom wiedzę i informacje profesjonalne.
  • Zrzeszone w ZPP firmy mogą korzystać ze zniżek i rabatów

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.


Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Legnicki Klub Biznesu należy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Cele Rady Przedsiębiorców:
  • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
  • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
  • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;

Członkowie Legnickiego Klubu Biznesu mają możliwość uczestniczenia w pracach licznych – branżowych i tematycznych Zespołów Roboczych.