Aktualności

List otwarty do Prezydenta Legnicy ws. podatku śmieciowego

Maj?c na uwadze ostatnie wydarzenia zwi?zane z „podatkiem ?mieciowym”, zarz?d Legnickiego Klubu Biznesu postanowi? skierowa? list otwarty do Prezydenta Legnicy. Tre?? listu prezentujemy poni?ej:

List otwarty do Prezydenta Legnicy ws. podatku ?mieciowego (PDF)

Szanowny Panie Prezydencie,

Zarz?d Legnickiego Klubu Biznesu obserwuj?c dzia?ania Pana i Rady Miasta dotycz?ce podatku ?mieciowego, postanowi? napisa? list otwarty. Od pewnego czasu w mediach i na ulicy tematem numer jeden jest „ podatek ?mieciowy”. Analizuj?c ustaw?, stawki podatku, deklaracje ?mieciowe, nasuwa si? nast?puj?ca analiza:

  • wi?kszo?? deklaracji zapewne wskazuje na segregacj? ?mieci , poniewa? stawka jest zdecydowanie ni?sza,
  • je?eli ?mieci s? posegregowane to jest to bardzo dobry interes dla firm zajmuj?cych si? ich odbiorem,
  • gmina nie mo?e zarobi? na podatku ?mieciowym. Je?eli wi?c wp?ywy podatku minus koszty odbioru ?mieci s? powy?ej zera to gmina jest zobowi?zana obni?y? stawk? podatku. Tak „mówi” ustawa „?mieciowa”,
  • ka?da z?otówka zaoszcz?dzona na podatku ?mieciowym trafi do mieszka?ców, przedsi?biorców.

Powy?ej przedstawi?em g?ówne tezy do dyskusji. Pos?u?? si? tutaj pewn? analiz? i konkretnym przyk?adem. Ka?dy mieszkaniec, przedsi?biorca chce p?aci? mniejsze podatki. Je?eli w deklaracjach jest mo?liwo?? podania ró?nych stawek, to zak?adam, ?e wi?kszo?? wybierze mniejsze stawki. To jest normalne i z tego trzeba si? cieszy?. Dlaczego? Stawki mniejsze to segregacja ?mieci. To firma odbieraj?ca musi zapewni? kosze na posegregowane odpady. Koszty dodatkowe? Nie. Lepszy biznes. Otrzymuje od nas gotowe „towary” do sprzeda?y. S? to z regu?y: plastiki PET, PE; szk?o, makulatura. Wszystkie te odpady mo?na sprzeda?. I tak: jedna tona PET to oko?o 1500-2000 z?, makulatura, szk?o to cena paruset z?otych. Plastiki s? „chodliwe”, to z nich s? wytwarzane np.: tkaniny, torby, nawet buty. Dlatego nie ma konieczno?ci sprawdzenia deklaracji, jak Pan twierdzi. Ale wiemy, ?e firma odbieraj?ca –LPGK- która wygra?a przetarg pobierze sta?e kwoty (tutaj nasuwa si? stwierdzenie: ot ma?adcy w Legnicy potrafili a w Warszawie nie). Z bardzo prostego rachunku, nie dysponuj?c szczegó?owymi danymi mo?na za?o?y?, ?e podatek ?mieciowy powinien by? obni?ony o par?dziesi?t procent.

Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta i Rady Miasta o niezw?oczne dzia?ania celem obni?enia podatku ?mieciowego. To s? pieni?dze mieszka?ców, które nale?? si? im. W obecnej sytuacji ekonomicznej ka?da z?otówka pozostawiona w gospodarstwie domowym i w przedsi?biorstwie liczy si? podwójnie. Na koniec pos?u?? si? przyk?adem Gminy Kunice. Tam ju? s? prowadzone dzia?ania obni?aj?ce stawki podatku, bo koszty odbioru ?mieci okaza?y si? ni?sze od zak?adanych. To dobrze, ?e w tej ustawie zadzia?a?o prawo rynku. Mamy mniejsze podatki!

Z powa?aniem
Grzegorz Wszelaczy?ski
Prezes LKB