Aktualności

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków LKB

W środę, 19 marca odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzanie Członków LKB. Zgodnie ze statutem Legnickiego Klubu Biznesu kadencja Zarządu oraz Konwentu trwa 4 lata, które upłynęły właśnie w tym roku. W związku z tym coroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zostało rozszerzone o część wyborczą.

Wybory Zarządu i Konwentu Klubu przebiegły bardzo sprawnie. Członkowie Klubu udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi i złożyli propozycję kontynuacji pracy Zarządu w obecnym składzie. Wobec braku innych kandydatur odbyły się głosowania nad wyborem prezesa, członków zarządu oraz członków konwentu. W wyniku głosowań skład Zarządu oraz Konwentu pozostał bez zmian.

Zarząd Legnickiego Klubu Biznesu:

  1. Grzegorz Wszelaczyński – prezes
  2. Jerzy Nowakowski – wiceprezes
  3. Adam Zientek – członek zarządu

Konwent Legnickiego Klubu Biznesu:

  1. Jacek Rusek – przewodniczący
  2. Witold Malinka – członek Konwentu

Pozostała część Walnego Zgromadzenia dotyczyła spraw typowo sprawozdawczych. Zarząd złożył na ręce członków Klubu sprawozdanie z działalności w 2013 roku, sprawozdanie finansowe oraz plan pracy na najbliższy rok.