Aktualności

Ruszyła V edycja Lwa Legnickiego Biznesu

Statuetki Lwa Legnickiego BiznesuKonkurs skierowany jest do wszystkich firm, których zasi?g dzia?alno?ci obejmuje Legnic? i powiat legnicki. Zapraszamy wszystkich pracodawców, w?a?cicieli firm, niezale?nie od formy prawnej prowadzonej dzia?alno?ci, do sk?adania uproszczonych ankiet konkursowych w kategoriach: mikro, ma?ych i ?rednich firm. Z?o?enie ankiety konkursowej oraz uczestnictwo w konkursie jest bezp?atne.

Wysoka ranga organizowanego konkursu, presti?owe nagrody oraz szeroko poj?ta reklama wszystkich startuj?cych zapewnia niebywa?y rozg?os, uznanie i autorytet startuj?cych, przek?adaj?cy si? bezpo?rednio na wzrost potencja?u tych firm, uzyskiwanych obrotów i zysków. Do?wiadczenia poprzednich edycji konkursu dobitnie ?wiadcz? o wielu korzy?ciach dla wszystkich startuj?cych, a ankiety konkursowe (do pobrania na naszej stronie internetowej) s? bardzo proste i czytelne – ich wype?nienie nie powinno sprawia? k?opotu.

W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, uwag, pyta? organizatorzy prosz? o kontakt mailowy: biuro@lkb.legnica.pl lub bezpo?rednio na adresy i telefony Prezesów Zarz?du podanych w dziale Kontakt.

Dnia 15 marca zako?czono przyjmowanie zg?osze? do konkursu „Lew Legnickiego Biznesu”. Dzi?kujemy za wszystkie zg?oszenia. Wszystkie zg?oszone przedsi?biorstwa zostan? poddane ocenie kapitu?y konkursu. O sczegó?ach powiadomimy wkrótce.

 

Uroczysta GALA KONKURSOWA i og?oszenie wyników odb?dzie si? 30 marca 2012 godz.19:00 w HOTELU S?KOWSKI ul. Gliwicka 15.

Zosta? Lwem Legnickiego Biznesu

Sponsorzy

PKO Bank Polski

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG

 

Patronat medialny

Legniczanin.pl
Telewizja DAMI Legnica
Radio Plus Legnica

Telewizja TVL
Portal lca.pl
Gazeta Legnicka
Telewizja TV-M